KOMMUNLEDNINGSKONTORET

 

Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vår övergripande funktion är att vara lednings-, samordnings- och serviceorgan mellan övriga nämnder och förvaltningar och kommunstyrelsen, samt att företräda koncerngemensamma intressen.

Kommunledningskontoret arbetar även med strategiska frågor, utvecklingsfrågor och kommunikation. Vi fyller en viktig funktion internt som stöd för vår organisation.

Nedan finner ni förvaltningens verksamheter och deras uppdrag.

FÖLJ OSS

 

 

EKONOMIENHETEN

Ekonomienheten ansvarar för den övergripande budgeteringen, redovisningen och uppföljningen inom Säffles kommunkoncern. Här arbetar ekonomiassistenter, ekonomer kvalitetsutvecklare, koncerncontroller och systemförvaltare.

 

 

 

IT-ENHETEN

Säffle kommuns IT-enhet levererar service och support till kommunorgansationen. Enheten ansvarar bland annat för IT-säkerhet, telefoni, beställningar och inköp, drift av verksamhetssystem och datalagring. Här arbetar receptionister, IT- tekniker, IT-support och administrativ assistent.

 

 

 

KANSLIENHETEN

Kanslienheten ansvarar för övergripande och kommungemensamma frågor, information, ärendeberedning, sekretariatsservice, diarium, arkiv och fastighetsstrategi. Här jobbar det kommunsekreterare, kommunjurist, fastighetsstrateg, upphandlingsassistent och upphandlare.

 

 

 

HR-ENHETEN

Vår HR- enhet ansvarar för personaladministrativa åtgärder, löner, pensioner, lönestatistik, lag- och avtalstolkning och personalförsäkringar för anställda inom kommunen och bolagskoncernen. Här arbetar det lönekonsulter, löneadministratörer, HR-konsulter och rehabiliteringssamordnare.

 

 

 

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN

Kommunikationsavdelningen har övergripande ansvar för kommunens interna och externa kommunikation, marknadsföring, varumärke, grafisk profil, presskontakt och kommunens webbplatser, intranät och sociala medier. Här jobbar kommunikatörer.

 

 

 

NÄRINGSLIVSENHETEN

Näringslivsenheten är länken mellan enskilda företag och myndigheter och har som huvuduppgift att ge service åt näringslivet, till såväl befintliga företag som vid nyetableringar. Enheten arbetar även med näringslivsutveckling på olika nivåer, bland annat genom olika projekt, affärsutveckling, uppdragsutbildning och kompetensnätverk. Här arbetar projektledare, utbildningssamordnare, instruktörer och utvecklingsstrateger.

 

 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Räddningstjänsten arbetar för säkerhet och trygghet i hela kommunen. Arbetet innefattar att förebygga olyckor och att skadeavhjälpa olyckor som ändå inträffat. Här arbetar brandmän, brandmästare och servicetekniker.

SÖK LEDIGA JOBB INOM KOMMUNSTYRELSEN

För tillfället finns inga lediga tjänster

 

 

 

 

Säffle kommun

Kanaltorget 1

661 80 Säffle

E-post: kommun@saffle.se

Telefon: 0533 - 68 10 00